The Lines of Naska's | Οι Γραμμές της Νάσκας


Photo: Nikos Karellis


And as we were turning south of Peru we found ourselves in the city of Nasca. The city of Nasca is known for the designs that exist on its territory in a huge area, where from my own experience up close you could not distinguish the difference between the lines and the plain ground. There are many theories about these designs, from ancient civilizations to contact with aliens where from what I read recently new designs have been discovered. You could then see these plans either from a tall tower or from a plane that you rented for this purpose, because as I told you up close it is not possible to distinguish the plans.

Here in the first photo you can see the American blue Cadilac that we rented with our guide for a few dollars.


~~~


Και καθώς λοιπόν γυρίζαμε Νότια του Περού βρεθήκαμε στην πόλη Νάσκα. Η πόλη Νάσκα είναι γνωστή για τα σχέδια που υπάρχουν στο έδαφος της σε μια τεράστια έκταση, όπου από την δική μου εμπειρία από κοντά δεν μπορούσες να διακρίνεις την διαφορά μεταξύ των γραμμών και του απλού εδάφους. Υπάρχουν πολλές θεωρίες για αυτά τα σχέδια, από αρχαίους πολιτισμούς έως επικοινωνία με εξωγήινους όπου από ότι διάβασα πρόσφατα ανακαλύφθηκαν και νέα σχέδια. Τα σχέδια αυτά μπορούσες τότε να τα δεις είτε από έναν ψηλό πύργο είτε από ένα αεροπλανάκι το οποίο ενοικίαζες για τον σκοπό αυτό, γιατί όπως σας είπα από κοντά δεν είναι δυνατόν να διακρίνεις τα σχέδια.

Εδώ στην πρώτη φωτογραφία μπορείτε να διακρίνετε την αμερικάνικη μπλε Cadilac που είχαμε ενοικιάσει μαζί με τον οδηγό μας για ελάχιστα δολάρια.


Photo: Nikos Karellis


The Nasca Lines are a series of ancient geoglyphs of Nasca civilization in the homonymous province of southern Peru. They cover an area of ​​more than 500 square kilometers, between the cities of Nasca and Palpa and are a UNESCO World Heritage Site. Although some of the geoglyphs look like characteristic drawings of the Paraka tribe, scholars believe that the Nasca Lines were created by the Nasca tribe between 500 BC and 500 AD. The hundreds of separate shapes formed by the lines, vary from the simplest geometric shapes, to designs of llamas, spiders, sharks, monkeys, etc.


Οι Γραμμές της Νάσκα είναι μία σειρά αρχαίων γεωγλυφικών του πολιτισμού των Νάσκα στην ομώνυμη επαρχία του νοτίου Περού. Καλύπτουν μία έκταση μεγαλύτερη των 500 τετραγωνικών χιλιομέτρων, ανάμεσα στις πόλεις της Νάσκα και της Πάλπα και αποτελούν Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Παρόλο που μερικά από τα γεωγλυφικά μοιάζουν με χαρακτηριστικά σχέδια της φυλή Παράκας, οι επιστήμονες πιστεύουν πως οι Γραμμές της Νάσκα δημιουργήθηκαν από τη φυλή Νάσκα ανάμεσα στο 500πΧ και 500μΧ. Οι εκατοντάδες ξεχωριστές μορφές που σχηματίζονται από τις γραμμές, ποικίλουν από τα πιο απλά γεωμετρικά σχήματα, μέχρι σχέδια λάμα, αραχνών, καρχαριών, μαϊμούδων κ.α.


αράχνη - κόνδορας - πίθηκος


The lines were created by digging the reddish surface of the desert until the whitish layer of sand below is visible. There are hundreds of simple lines or geometric shapes, and more than 70 drawings of animals, birds, fish, and humans. The largest figures are more than 200 meters long. The importance of lines is a controversial issue for scientists.

Thanks to the dry and stable climate of the area, as well as its geographical isolation, most of the lines have been preserved. However, extremely unusual climate change can alter the plans.


~~~


Οι γραμμές δημιουργήθηκαν σκάβοντας την κοκκινωπή επιφάνεια της ερήμου, έως ότου φανεί το ασπριδερό στρώμα άμμου που βρίσκεται από κάτω. Υπάρχουν εκατοντάδες απλές γραμμές ή γεωμετρικά σχήματα, και περισσότερα από 70 σχέδια ζώων, πτηνών, ιχθύων και ανθρώπων. Οι μεγαλύτερες φιγούρες έχουν μήκος μεγαλύτερο των 200 μέτρων. Η σημασία των γραμμών αποτελεί αμφιλεγόμενο ζήτημα για τους επιστήμονες.

Χάρη στο ξηρό, και σταθερό κλίμα της περιοχής, καθώς και στη γεωγραφική απομόνωση της, το μεγαλύτερο μέρος των γραμμών έχει συντηρηθεί. Παρόλα αυτά εξαιρετικά ασυνήθιστες κλιματικές αλλαγές μπορούν να αλλοιώσουν τα σχέδια.


Πηγή: Wikipedia


#Nasca #Peru #Lima #South_America

Tags:

You Might Also Like: