Search
  • Patra Zeibeki

Saint Fanourios Pie Lost and Found | Φανουρόπιτα Ζήτα το και θα σου Δοθεί

The 27th of August is approaching and Agios Fanourios is celebrating. Agios Fanourios was a soldier who went through 12 martyrdoms. The historical existence of Agios Fanourios was ignored until the 14th century, when its icon was found on the island of Rhodes. According to his image, the saint was a young soldier who suffered 12 martyrdoms. In fact, his reputation as a saint quickly spread to the Dodecanese, Cyprus, Crete, Chios, Lesvos and the rest of Greece.According to tradition, you say that the mother of Agios Fanourios was a sinful woman. According to tradition, she was cruel, painful and strict with the poor people and treated them very harshly and inhumanely. In fact, for her unrepentant character, she went to hell. Her son tried to save her but her wickedness did not leave him. The archangel Michael together with Agios Fanourios pulled her out of hell with the help of an onion leaf (which she had once given by force to a beggar) and when three other women were caught with her, this pain pushed them into hell. So the archangel told Agios Fanourios that his mother had committed a great evil and could not help her. Saint Fanourios begged with tears of pain not to do anything for him but only for his mother's soul and God heard him. This is the reason why housewives make fanouropites on this day and after taking them to church and being blessed, they distribute them in the neighborhood and in the congregation with the recommendation to wish the Saint's mother to be forgiven. "God forgive the mother of Agios Fanourios". The name of Agios Fanourios comes from the faino: I reveal and made it popular in the folk tradition for the revelation of lost people, animals, or things or the fate of unmarried girls. The pie is made with 7 or 9 or 11 or 13 fasting ingredients and after being read and cut into 40 pieces, it is distributed to the faithful. And as the Evangelist Matthew said in the passage of the Gospel: "Ask, and it shall be given you; ask, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you: for every one that asketh receiveth; and he that seeketh findeth; open to him ". The most famous recipe that is widely circulated throughout Greece is the recipe of the late Sperantza Vrana which is also very tasty. You will find it freely on the internet and which I highly recommend. I wish you good luck and God forgive the mother of Agios Fanourios ... !!!

Πλησιάζει η 27η Αυγούστου  και εορτάζει ο Άγιος Φανούριος. Ο Άγιος Φανούριος ήταν ένας στρατιώτης ο οποίος πέρασε από 12 μαρτύρια. Η ιστορική ύπαρξη του Αγίου Φανουρίου αγνοήθηκε μέχρι και τον 14ο αιώνα, οπότε και βρέθηκε εικόνα του στο νησί της Ρόδου. Σύμφωνα με την εικόνα του ο άγιος ήταν ένας νεαρός στρατιώτης ο οποίος υπέστη 12 μαρτύρια. Γρήγορα μάλιστα η φήμη του ως αγίου απλώθηκε στα Δωδεκάνησα, την Κύπρο, την Κρήτη, την Χίο, την Λέσβο και τον υπόλοιπο ελληνικό χώρο. Σύμφωνα με την παράδοση λέγετε ότι η μητέρα του Αγίου Φανουρίου ήταν μία αμαρτωλή γυναίκα. Όπως λέει η παράδοση ήταν μια σκληρή, άπονη και αυστηρή με τους φτωχούς ανθρώπους και τους συμπεριφερόταν πολύ σκληρά και απάνθρωπα. Μάλιστα για τον αμετανόητο χαρακτήρα της πήγε στην κόλαση. Ο γιος της όμως προσπάθησε να την σώσει αλλά η κακία της δεν τον άφησε. Ο αρχάγγελος Μιχαήλ μαζί με τον Άγιο Φανούριο την τράβηξαν από την κόλαση με την βοήθεια ενός κρεμμυδόφυλλου (που κάποτε είχε δώσει με το ζόρι σε έναν ζητιάνο) και όταν πιάστηκαν άλλες τρεις γυναίκες μαζί της αυτή η άπονη τις έσπρωξε μέσα στην κόλαση. Έτσι ο αρχάγγελος είπε στον Άγιο Φανούριο ότι η μητέρα του διέπραξε μεγάλη κακία και δεν μπορεί να την βοηθήσει. Ο Άγιος Φανούριος παρακάλεσε με δάκρυα πόνου να μην φτιάχνουν τίποτα γι' αυτόν αλλά μόνο για την ψυχή της μάνας του και ο θεός τον εισάκουσε. Αυτός είναι ο λόγος που οι νοικοκυρές φτιάχνουν την ημέρα αυτή φανουρόπιτες και αφού τις πάνε στην εκκλησία και ευλογηθούν τις μοιράζουν στη γειτονιά και στο εκκλησίασμα με την σύσταση να ευχηθούν να συγχωρεθεί η μάνα του Αγίου. "Ο Θεός σχωρέσ' τη μάνα του Αγίου Φανουρίου". Το όνομα του Αγίου Φανουρίου προέρχεται από το φαίνω: φανερώνω και τον έκανε δημοφιλή στη λαϊκή παράδοση για την φανέρωση χαμένων ανθρώπων, ζώων, ή πραγμάτων ή και την τύχη των ανύπανδρων κοριτσιών. Η πίτα γίνεται με 7 ή 9 ή 11 ή 13 υλικά νηστίσιμα και αφού διαβαστεί και κοπεί σε 40 κομμάτια μοιράζεται στους πιστούς. Και όπως το είπε και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο απόσπασμα του Ευαγγελίου: "Αιτείτε και θα σας δοθεί, ζητείτε και θα βρείτε, χτυπάτε και θα σας ανοιχτεί, γιατί καθένας που αιτεί λαμβάνει, και αυτός που ζητάει βρίσκει, και σ' αυτόν που χτυπάει θα του ανοιχτεί". Η πιο διάσημη συνταγή η οποία κυκλοφορεί ευρέως ανά την Ελλάδα είναι η συνταγή της αείμνηστης Σπεράντζας Βρανά η οποία είναι και πολύ νόστιμη. Θα την βρείτε ελεύθερα στο ίντερνετ και την οποία σας συνιστώ ανεπιφύλακτα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και θεός σχωρέσ' τη μάνα του Αγίου Φανουρίου...!!!

0 views