Οραμα

Να μπορέσω να βοηθήσω και να εκπαιδεύσω τον κόσμο και να διεισδύσω στις κουλτούρες των άλλων λαών, τα υγιεινά κρητικά προϊόντα διατροφής, να τα γεύονται και να τα χρησιμοποιούν σε κάθε σπίτι και σε κάθε επιχείρηση, σε κάθε γωνιά της γης!!!

~ ~ ~

Vision
To be able to help and to educate the people and to penetrate the cultures of other peoples, the healthy Cretan food products, to taste them and to use them in every home and in every enterprise, every corner of the earth !!!

H Αποστολή μας

Το Gourmet Food Lovers είναι η 1η καινοτόμα πύλη που παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες, που βοηθούν στην ανάπτυξη της εστιατορικής τέχνης καθώς και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων μενού, για  τους χώρους εστίασης. Κάθε επιχείρηση εστίασης είναι για μας μοναδικά ξεχωριστή και στόχος μας είναι να ανταποκριθούμε στις ιδιαίτερες ανάγκες της. 

~~~

Our Mission

Gourmet Food Lovers is the 1st innovative portal that provides complete services, which help in the development of culinary art as well as the development of complete menus, for restaurants, caterings, etc. Each catering business is uniquely unique for us and our goal is to meet its special needs.

Patra Zeibeki

Gourmet Food Lovers Recipe Writer